БІОЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРІОРИТЕТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ

Мартусенко І.В.
кандидат географічних наук, доцент
Вінницького навчально-наукового інституту економіки
Тернопільського національного економічного університету

Статтю присвячено дослідженню біоекономічних засад формування пріоритетів економічного зростання в Україні. Система таких пріоритетів є сьогодні передумовою створення в Україні не тільки ефективного господарства, що функціонує на біоекономічних засадах, а й сучасної конкурентоспроможної екологічно безпечної економіки – біоекономіки. Виявлено та окреслено чотири групи пріоритетів економічного зростання, які становлять структурний каркас сучасної економіки України.
Ключові слова: біоекономіка, пріоритети економічного зростання, біоекономічні засади, біотехнології, біопродукти, національне господарство.

Мартусенко И.В. БИОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИОРИТЕТОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УКРАИНЕ

Статья посвящена исследованию биоэкономических основ формирования приоритетов экономического роста в Украине. Система таких приоритетов является сегодня предпосылкой создания в Украине не только эффективного хозяйства, функционирующего на биоэкономической основе, но и современной конкурентоспособной экологически безопасной экономики – биоэкономики. Выявлены и обозначены четыре группы приоритетов экономического роста, которые составляют структурный каркас современной экономики Украины.
Ключевые слова: биоэкономика, приоритеты экономического роста, биоэкономические основы, биотехнологии, биопродукты, национальное хозяйство.

Martusenko I.V. THE BIOECONOMIC PRINCIPLES OF THE FORMATION OF PRIORITIES
OF ECONOMIC GROWTH IN UKRAINE

The article is devoted to the research of bioeconomic principles of formation of priorities of economic growth in Ukraine. The system of such priorities is, today, a prerequisite for the creation in Ukraine of not only an efficient economy operating on a bioeconomic basis but also a modern competitive environmentally friendly economy – bioeconomy. Four groups of priorities of economic growth, which form the structural framework of the modern economy of Ukraine, were identified and outlined.
Keywords: bioeconomics, priorities of economic growth, bioeconomic principles, biotechnology, bioproducts, national economy.

Завантажити статтю (pdf)