РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО КОНСАЛТИНГУ В РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ
КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ

Любохинець Л.С.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економічної теорії
Хмельницького національного університету
Дашевська А.А.
студентка факультету економіки та управління
Хмельницького національного університету

У статті проаналізовано особливості розвитку міжнародного консалтингу та його вплив на визначення основних напрямів функціонування та формування сегментованої структури національного ринку консультаційних послуг, досліджено організаційно-економічні аспекти консалтингової діяльності та визначено тенденції виходу на національний ринок світових брендів у галузі консультування.
Ключові слова: міжнародний консалтинг, консалтингові послуги, консалтингова діяльність, консультаційні послуги.

Любохинец Л.С., Дашевская А.А. РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНСАЛТИНГА
В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОГО РЫНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ

В статье проанализированы особенности развития международного консалтинга и его влияние на определение основных направлений функционирования и формирования сегментированной структуры национального рынка консультационных услуг, исследованы организационно-экономические аспекты консалтинговой деятельности и определены тенденции выхода на национальный рынок мировых брендов в области консультирования.
Ключевые слова: международный консалтинг, консалтинговые услуги, консалтинговая деятельность, консультационные услуги.

Liubokhynets L.S., Dashevska A.A. THE ROLE OF INTERNATIONAL CONSULTING
IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL MARKET OF THE CONSULTING SERVICES

In the article the features of the international consulting development and its influence on the definition of the main areas of functioning and formation of the segmented structure of the national market of consulting services are analyzed, the organizational and economic aspects of consulting activity are investigated and the tendencies of entering into the national market of world brands in the field of consulting are determined.
Key words: international consulting, consulting services, consulting activity.

Завантажити статтю (pdf)