ПРОБЛЕМАТИКА ІНВЕСТУВАННЯ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗОЛОТОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

Кучер Ю.Е
асистент
Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського
Воловик В.М.
студент
Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

У статті досліджено кон’юнктуру світового ринку дорогоцінних металів, сформовано основні стратегії закордонного досвіду, зокрема розвинених країн світу, виявлено основні тенденції розвитку вітчизняного ринку дорогоцінних металів.
Ключові слова: ювелірний ринок, золота сировина, золото, імпорт, експорт, інновації, інноваційна діяльність, конкурентоспроможність.

Кучер Ю.Е., Воловик В.Н. ПРОБЛЕМАТИКА ИНВЕСТИРОВАНИЯ И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ЗОЛОТОЙ ОТРАСЛИ В УКРАИНЕ

В статье исследована конъюнктура мирового рынка драгметаллов, сформированы основные стратегии зарубежного опыта, в частности развитых стран мира, выявлены основные тенденции развития отечественного рынка драгоценных металлов.
Ключевые слова: ювелирный рынок, золотое сырье, золото, импорт, экспорт, инновации, инновационная деятельность, конкурентоспособность.

Kucher Y.Y., Volovik V.N. THE PROBLEMS OF INVESTMENT AND INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE
GOLD INDUSTRY IN UKRAINE

In the article research of a conjuncture of the world market of precious metals formed the main strategy of foreign experience, in particular developed countries, to identify main trends of development of the domestic precious metals market.
Keywords: jewelry market, gold raw materials, gold, import, export, innovations, innovative activity, competitiveness.

Завантажити статтю (pdf)