АДАПТАЦІЯ ДОСВІДУ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

Кудріна О.Ю.
доктор економічних наук,
доцент, завідувач кафедри економіки та бізнесу
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
Саєнко О.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри публічної служби,
та управління навчальними та соціальними закладами,
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

У статті проаналізовано досвід розвинених країн: Австралії, Великобританії, Норвегії, Нідерландів, які запроваджували заходи, які сприяти зміцненню податкової системи країни, посиленню контролю над сплатою обов’язкових платежів і, зрештою, зниженню рівня бюджетного дефіциту. Розглянуто критерії ідентифікації ВПП, які відрізняються залежно від країни господарювання, опираючись на національні особливості та умови, а також на рішення уряду щодо того, де слід провести межу між «великими» та «невеликими» платниками.
Ключові слова: великі платники, податки, податковий сервіс, податкові органи.

Кудрина О.Ю., Саенко О.А. АДАПТАЦИЯ ОПЫТА РАЗВИТЫХ СТРАН И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КРУПНЫХ НАЛОГОПЛАТИЛЬЩИКОВ

В статье проанализирован опыт развитых стран: Австралии, Великобритании, Норвегии, Нидерландов, которые внедряли меры, способствовавшие укреплению налоговой системы страны, усилению контроля над уплатой обязательных платежей и, наконец, снижению уровня бюджетного дефицита. Рассмотрены критерии идентификации БПН, которые отличаются в зависимости от страны хозяйствования, опираясь на национальные особенности и условия, а также на решение правительства о том, где следует провести границу между «большими» и «небольшими» плательщиками.
Ключевые слова: крупные плательщики, налоги, налоговый сервис, налоговые органы.

Kudrina O.Y., Saienko O.A. ADAPTATION OF DEVELOPED COUNTRIES EXPERIENCE AND
THE MAIN DIRECTIONS OF IMPROVING THE SERVICING OF LARGE TAXPAYERS

The article analyzes the experience of the developed countries: Australia, Great Britain, Norway, the Netherlands, which introduced measures that promote the strengthening of the tax system of the country, strengthening control over the payment of mandatory payments and, finally, reducing the level of budget deficits. The WFP identification criteria differ, depending on the country of management, based on national characteristics and conditions, as well as on the government's decision on where to draw a line between "big" and "small" payers.
Keywords: large payers, taxes, tax service, tax authorities.

Завантажити статтю (pdf)