ОБҐРУНТУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Кудренко Н.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри обліку і аудиту
Національного університету харчових технологій
Редзюк Т.Ю.
старший викладач
Національного університету харчових технологій
Муравська Т.М.
магістрант
Національного університету харчових технологій

У статті розкривається зміст поняття «цінова політика». Описано особливості формування цінової політики підприємства залежно від типу ринку. Визначено методи обґрунтування цінової політики підприємства з урахуванням зміни безлічі внутрішніх і зовнішніх факторів.
Ключові слова: ціна, цінова політика; ціноутворення; прийняття цінових рішень, ціновий ризик.

Кудренко Н. В., Редзюк Т.Ю., Муравская Т.М. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье раскрывается содержание понятия «ценовая политика». Описаны особенности формирования ценовой политики предприятия в зависимости от типа рынка. Определены методы обоснования ценовой политики предприятия с учетом изменения множества внутренних и внешних факторов.
Ключевые слова: цена, ценовая политика; ценообразование; принятие ценовых решений; ценовой риск

Kudrenko N.V., Redziuk T.Y., Muravska T.M. JUSTIFICATION OF THE PRICING POLICY OF THR ENTERPRISE
The article reveals the meaning of the concept of "price policy". The peculiarities of the pricing policy of an enterprise are described, depending on the type of market. The methods of justification of the price policy of the enterprise are determined, taking into account the change in the set of internal and external factors.
Key words: price, price policy, pricing, making price decisions, price risk.

Завантажити статтю (pdf)