ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ, ТЕНДЕРИ ТА СИСТЕМА G-CLOUD: ДОСВІД УКРАЇНИ

Колосок С.І.
кандидат економічних наук
Сумського державного університету
Панченко О.В.
кандидат економічних наук
Сумського державного університету
Іорданов А.А.
магістр
Сумського державного університету

Статтю присвячено дослідженню виконання довгострокових цілей, що були встановлені під час реформування системи публічних закупівель в Україні. Проаналізовано рівень зниження корупції, підвищення прозорості і доступності системи закупівель, забезпечення надійності, економічної ефективності та еластичності системи публічних закупівель після впровадження системи ProZorro. За результатами дослідження виявлено системні проблеми під час здійснення закупівель та окреслено напрями щодо вдосконалення системи публічних електронних закупівель в Україні.
Ключові слова: публічні електронні закупівлі, система ProZorro, система G-cloud, корупція у сфері публічних закупівель.

Колосок С.И., Панченко О.В., Иорданов А.А. ПУБЛИЧНЫЕ ЗАКУПКИ, ТЕНДЕРЫ
И СИСТЕМА G-CLOUD: ОПЫТ УКРАИНЫ

Статья посвящена исследованию выполнения долгосрочных целей, что были установлены при реформировании системы публичных закупок в Украине. Проанализирован уровень снижения коррупции, повышения прозрачности и доступности системы закупок, обеспечения надежности, экономической эффективности и эластичности системы публичных закупок после внедрения системы ProZorro. В результате исследования выявлены системные проблемы при осуществлении закупок и обозначены направления совершенствования системы публичных электронных закупок в Украине.
Ключевые слова: публичные электронные закупки, система ProZorro, система G-cloud, коррупция в сфере публичных закупок.

Kolosok S.I., Panchenko O.V., Iordanov А.А. THE PUBLIC PROCUREMENT, TENDERS
AND G-CLOUD SYSTEM: THE СASE OF UKRAINE

The performance of long-term goals that have been established during the reform of the public procurement system in Ukraine was studied in the article. The level of the corruption reducing, the transparency and accessibility of the procurement system improving, the reliability ensuring, the cost-effectiveness and elasticity of the public procurement system after the ProZorro system implementation were analyzed in the article. And in result of the study, the systemic problems within the procurement process were found and the directions for improving of the public electronic procurement system in Ukraine were identified.
Keywords: the public electronic procurement, the ProZorro system, the G-cloud system, the corruption in public procurement.

Завантажити статтю (pdf)