СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВІДТВОРЕННЯ РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Горшков М.А.
асистент кафедри менеджменту та адміністрування
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
Ковтун Е.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту та адміністрування
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

Стаття містить опис запропонованих підходів до моделювання концепції процесів відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектору. Представлено системні загальні моделі у вигляді чорної та білої скриньки, що відображають концепцію відтворення ресурсного потенціалу, його структуру, особливості виробничого циклу в різних галузях аграрного сектору. Результатом дослідження є сформований підхід до моделювання концепції відтворення ресурсів аграрного сектору, факторних економетричних моделей, таксономічної оцінки процесів відтворення.
Ключові слова: системний підхід, моделювання, процеси відтворення ресурсного потенціалу, виробничі процеси, аграрний сектор економіки.

Горшков М.А., Ковтун Е.О. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ ПРОЦЕССОВ
ВОСПРОИЗВОДСТВА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Статья содержит описание предлагаемых подходов к моделированию концепции процессов воспроизводства ресурсного потенциала аграрного сектора. Представлены системные общие модели в виде черного и белого ящика, которые отражают концепцию воспроизводства ресурсного потенциала, его структуру, особенности производственного цикла в различных отраслях аграрного сектора. Результатом исследования является сложившийся подход к моделированию концепции воспроизводства ресурсов аграрного сектора, факторных эконометрических моделей, таксономической оценки процессов воспроизводства.
Ключевые слова: системный подход, моделирование, процессы воспроизводства ресурсного потенциала, производственные процессы, аграрный сектор экономики.

Horshkov M.A., Kovtun E.O. SYSTEM APPROACH TO MODELING THE PROCESSES OF
CREATING THE RESOURCE POTENTIAL OF THE AGRARIAN SECTOR OF THE ECONOMY

The article contains a description of the proposed approaches to modeling the concept of reproduction processes of the resource potential of the agrarian sector. The system general models in the form of black and white boxes reflecting the concept of reproduction of the resource potential, its structure, and features of the production cycle in various fields of the agricultural sector are presented. The results of the research are the developed approach to modeling the concept of reproduction of resources of the agricultural sector, factor econometric models, and taxonomic evaluation of reproduction processes.
Key words: system approach, modeling, processes of reproduction of resource potential, production processes, agrarian sector of economy.

Завантажити статтю (pdf)