АНАЛІЗ ВПЛИВУ НАЯВНОСТІ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОЇ СПАДЩИНИ
НА ТУРИСТИЧНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНУ

Дорофєєва Х.М.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри міжнародної економіки та туризму
Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

У статті розглянуто роль культурно-історичної спадщини країни (регіону) в розвитку туристичної галузі та становленні туристичної іміджу. Представлено класифікацію історико-культурних туристичних ресурсів як чинників формування туристичної привабливості. Розглянуто основні історико-культурні об’єкти, розміщені на території України, проаналізовано туристичні потоки в областях країни, що мають визначні історико-культурні пам’ятки. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу встановлено вплив наявності об’єктів культурно-історичної спадщини на туристичну привабливість областей України.
Ключові слова: туристична привабливість, історико-культурна спадщина, туристичні ресурси, туристична галузь, об’єкти культурно-історичної спадщини.

Дорофеева К.М. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НАЛИЧИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУНО-ИСТОРИЧЕСКОГО
НАСЛЕДИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА

В статье рассмотрена роль культурно-исторического наследия страны (региона) в развитии туристической отрасли и становлении туристического имиджа. Представлена классификация историко-культурных туристических ресурсов как факторов формирования туристической привлекательности. Рассмотрены основные историко-культурные объекты, расположенные на территории Украины, проанализированы туристические потоки в областях страны, имеющих выдающиеся историко-культурные достопримечательности. С помощью корреляционно-регрессионного анализа установлено влияние наличия объектов культурно-исторического наследия на туристическую привлекательность областей Украины.
Ключевые слова: туристическая привлекательность, историко-культурное наследие, туристические ресурсы, туристическая отрасль, объекты культурно-исторического наследия.

Dorofieieva K.M. ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE
OBJECTS AVAILABILITY ON THE TOURISTIC ATTRACTION OF THE REGION

The article examines the role of the cultural and historical heritage of the country (region) in the development of the tourism industry and the tourist image. Classification of historical and cultural tourism resources as factors of tourist attraction formation is presented. The main historical and cultural objects located on the territory of Ukraine are considered; the tourist flows in the regions of the country, which have outstanding historical and cultural attractions, are analyzed. With the help of correlation-regression analysis, the influence of the presence of cultural and historical heritage objects on the tourist attractiveness of the Ukraine’s regions was established.
Keywords: tourist attraction, historical and cultural heritage, tourist resources, tourist industry, objects of cultural and historical heritage.

Завантажити статтю (pdf)