АДАПТАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ДО РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Апостолюк О.З.
доцент кафедри менеджменту та публічного управління
Тернопільського національного економічного університету

У статті розкрито можливості адаптації міжнародного досвіду для реформування системи державного регулювання ринку житлово-комунальних послуг України. Розглянуто досвід країн Європи та США у підтримці конкуренції та обмеженні монополізму на ринку житлово-комунальних послуг. Висвітлено особливості трьох моделей реформування ринку житлово-комунальних послуг у світовій економіці.
Ключові слова: державне регулювання, житлово-комунальне господарство, житлово-комунальні послуги, ринок житлово-комунальних послуг, міжнародний досвід.

Апостолюк О.З. АДАПТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ДЛЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ УКРАИНЫ

В статье раскрыты возможности адаптации международного опыта для реформирования системы государственного регулирования рынка жилищно-коммунальных услуг Украины. Рассмотрен опыт стран Европы и США по поддержке конкуренции и ограничению монополизма на рынке жилищно-коммунальных услуг. Освещены особенности трех моделей реформирования рынка жилищно-коммунальных услуг в мировой экономике.
Ключевые слова: государственное регулирование, жилищно-коммунальное хозяйство, жилищно-коммунальные услуги, рынок жилищно-коммунальных услуг, международный опыт.

Apostolyuk O.Z. ADAPTATION OF INTERNATIONAL EXPERIENCE TO REFORMING THE SYSTEM OF
STATE REGULATION OF THE HOUSING AND COMMUNAL SERVICES MARKET IN UKRAINE

The article is disclosed the problems of adaptation of international experience for reforming the system of state regulation of the housing and communal services market in Ukraine. The experience of the countries of Europe and the USA in support of competition and limitation of monopoly in the market of housing and communal services is considered. The features of three models of reforming the housing and communal services market in the world economy are highlighted.
Keywords: state regulation, housing and communal services, housing and communal services, housing and communal services market, international experience.

Завантажити статтю (pdf)