СУЧАСНІ НАПРЯМИ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАГРОЗ ТА
ТРЕНДИ РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Азєєв А.С.
аспірант кафедри менеджменту та математичного моделювання
ринкових процесів
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
Чайковська М.П.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту та математичного моделювання
ринкових процесів
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Статтю присвячено аналізу новітніх напрямів розвитку інформаційних загроз та формуванню загальних тенденцій на ринку інформаційної безпеки. На основі збору інформації з профільних статистичних та методичних джерел охарактеризовано основні типи загроз та вразливостей, а також актуальні способи протидії, які практикуються сучасними організаціями. Спрогнозовано вектори розвитку загроз інформаційних систем й узагальнено можливі рекомендації щодо оптимізації та підвищення ефективності систем інформаційної безпеки.
Ключові слова: інформаційна система, інформаційна безпека, інформаційна загроза, Інтернет речей, шкідливе програмне забезпечення.

Азеев А.С., Чайковская М.П., СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТИПОЛОГИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ УГРОЗ И ТРЕНДЫ РЫНКА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья посвящена анализу современных направлений развития информационных угроз и формированию общих тенденций на рынке информационной безопасности. На основе сбора информации из профильных статистических и методических источников охарактеризованы основные типы угроз и уязвимостей, а также актуальные способы противодействия, которые практикуются современными организациями. Спрогнозированы возможные векторы развития угроз информационных систем и подытожены рекомендации по оптимизации и повышению эффективности систем информационной безопасности.
Ключевые слова: информационная система, информационная безопасность, информационная угроза, Интернет вещей, вредоносное программное обеспечение.

Azeev A.S., Chaikovska M.P. MODERN DIRECTIONS OF INFORMATIONAL THREATS
AND TRENDS OF THE INFORMATION SECURITY MARKET

This Article is devoted to the analysis of the latest directions in the development of information threats and the formation of common trends in the information security market. The main types of threats and vulnerabilities, as well as the relevant methods of counteraction practiced by modern organizations have been characterized based on the collection of information from profile statistical and methodological sources. Vectors of development of threats to information systems have been predicted and general recommendations with regard to optimization and increase of efficiency of information security systems have been summarized.
Keywords: information system, information security, information threat, Internet of things, malicious software.

Завантажити статтю (pdf)