ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КІЛЬКІСНИХ ІНСТРУМЕНТІВ РЕГУЛЮВАННЯ
МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Середа В.І.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Козарь М.В.
студентка
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У статті розглянуто проблему використання традиційних протекціоністських інструментів, якими є кількісні бар’єри, в сучасних умовах лібералізації торгівлі. Здійснено аналіз особливостей застосування цих бар’єрів захисту на основі досвіду зарубіжних країн. Виділено тенденції використання кількісних протекціоністських інструментів. Визначено сильні та слабкі сторони механізму регулювання зовнішньої торгівлі України з використанням кількісних інструментів.
Ключові слова: кількісні протекціоністські інструменти, квота, тарифна квота, ліцензія, зовнішньоторговельна політика, механізм застосування квот.

Середа В.И., Козарь М.В. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В статье рассмотрена проблема использования традиционных протекционистских инструментов, которыми являются количественные барьеры, в современных условиях либерализации торговли. Проведен анализ особенностей применения этих барьеров на основе опыта зарубежных стран. Выделены тенденции использования количественных протекционистских инструментов. Определены сильные и слабые стороны механизма регулирования внешней торговли Украины с использованием количественных инструментов.
Ключевые слова: количественные протекционистские инструменты, квота, тарифная квота, лицензия, внешнеторговая политика, механизм применения квот.

Sereda V.I., Kozar M.V. FEATURES OF QUANTITATIVE RESTRICTIONS USAGE FOR
INTERNATIONAL TRADE REGULATION UNDER MODERN CONDITIONS

The paper concerns the problem of usage of traditional protectionist tools, which are quantitative barriers, under modern conditions of trade liberalization. The article provides a comprehensive analysis of peculiarities of quantitative barriers application on based on foreign countries’ experience is provided. In the frame of the research, the paper emphasizes the trends of quantitative protectionist instruments usage. The authors dwell upon the strengths and weaknesses of the mechanism of international trade regulation with the quantitative restrictions application are determined.
Key words: quantitative protectionist instruments, quota, tariff quota, license, foreign trade policy, mechanism of quota application.

Завантажити статтю (pdf)