МІСЦЕ І РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ  В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ
ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Пахуча Е.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин
Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва

Статтю присвячено дослідженню сучасного стану міжнародної торгівлі в системі міжнародних економічних відносин. Визначено тенденцію світового товарообігу й світового реального ВВП, досліджено динаміку цін на основні товари та внески окремих регіонів у зростання обсягу світової торгівлі. Систематизовано основні чинники розвитку міжнародної торгівлі.
Ключові слова: міжнародна торгівля, міжнародні економічні відносини, світовий товарообіг, експорт та імпорт, чинники розвитку.

Пахучая Э.В. МЕСТО И РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ В СИСТЕМЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Статья посвящена исследованию современного состояния международной торговли в системе международных экономических отношений. Определена тенденция мирового товарооборота и мирового реального ВВП, исследованы динамика цен на основные товары и вклад отдельных регионов в рост объема мировой торговли. Систематизированы основные факторы развития международной торговли.
Ключевые слова: международная торговля, международные экономические отношения, мировой товарооборот, экспорт и импорт, факторы развития.

Pakhucha E.V. PLACE AND DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL TRADE IN THE SYSTEM
OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

The article is devoted to the study of the current state of international trade in the system of international economic relations. The trend of world commodity turnover and world real GDP is determined, the dynamics of prices for basic goods and the contributions of individual regions to the growth of world trade volume are investigated. The main factors of development of international trade are systematized.
Keywords: international trade, international economic relations, world trade, export and import, factors of development.

Завантажити статтю (pdf)