АРХІТЕКТУРА СУЧАСНИХ ПРОЦЕСІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Лизун М.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародної економіки
Тернопільського національного економічного університету

Стаття присвячена питанням визначення сутності поняття «регіональна інтеграція». Розглянуто онтологію процесів регіональної економічної інтеграції. Представлено семантику термінів, близьких до регіональної економічної інтеграції. Проаналізовано основні віхи розвитку типології регіональної економічної інтеграції крізь призму регіональних економічних організацій. Виокремлено несумісності типології регіональних організацій першого покоління із поточною реальністю.
Ключові слова: інтеграція, регіональна інтеграція, мультилатералізм, новий регіоналізм, регіональні торговельні угоди, регіональні монетарні угоди, регіональні фінансові угоди.

Лизун М.В. АРХИТЕКТУРА СОВРЕМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Статья посвящена вопросам определения сущности понятия «региональная интеграция». Рассмотрена онтология процессов региональной экономической интеграции. Представлена семантика терминов, близких к региональной экономической интеграции. Проанализированы основные вехи развития типологии региональной экономической интеграции сквозь призму региональных экономических организаций. Выделены несовместимости типологии региональных организаций первого поколения с текущей реальностью.
Ключевые слова: интеграция, региональная интеграция, мультилатерализм, новый регионализм, региональные торговые соглашения, региональные монетарные соглашения, региональные финансовые сделки.

Lyzun M.V. ARCHITECTURE OF MODERN REGIONAL INTEGRATION
The paper is devoted to the issues of the "regional integration" concept. The ontology of regional economic integration processes is considered. The semantics of terms close to regional economic integration are presented. The main milestones of the typology of regional economic integration are analyzed. The incompatibility of the typology of regional organizations of the first generation with the current reality is singled out.
Key words: integration, regional integration, multiallateralism, New Regionalism, regional trade agreements, regional monetary agreements, regional financial agreements.

Завантажити статтю (pdf)