РОЗРОБКА НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Дзеніс В.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародної економіки
та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця
Дзеніс О.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародної економіки
та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця

У статті визначено роль міжнародної конкурентоспроможності підприємства як найважливішої складової ринкової економіки. Досліджено, що саме міжнародна конкурентоспроможність відображає можливість та ефективність адаптації підприємства до умов, що диктуються конкурентним середовищем. Розглянуто особливості формування заходів щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
Ключові слова: міжнародна конкурентоспроможність підприємства, конкурентне середовище, маркетингове середовище, конкурентна перевага, конкурентний потенціал.

Дзенис В.А., Дзенис А.А. РАЗРАБОТКА НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье определена роль международной конкурентоспособности предприятия как важнейшей составляющей рыночной экономики. Доказано, что именно международная конкурентоспособность отражает возможность и эффективность адаптации предприятия к условиям, которые диктуются конкурентной средой. Рассмотрены особенности формирования мероприятий по повышению конкурентоспособности предприятия, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Ключевые слова: международная конкурентоспособность предприятия, конкурентная среда, маркетинговая среда, конкурентное преимущество, конкурентный потенциал.

Dzenis V.O., Dzenis O.O. DEVELOPMENT OF DIRECTIONS FOR INCREASING AN INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF AN ENTERPRISE
The article defines the role of the international competitiveness of the enterprise as the most important component of a market economy. It is proved that exactly international competitiveness reflects the possibility and efficiency of adapting the enterprise to the conditions dictated by the competitive environment. The features of the formation of measures for increasing the competitiveness of the enterprise, both in the domestic and foreign markets are considered.
Key words: international competitiveness of the enterprise, competitive environment, marketing environment, competitive advantage, competitive potential.

Завантажити статтю (pdf)