АНАЛІЗ ВПЛИВУ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЛЮДСТВА НА ЕКОНОМІКУ КРАЇН
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Алексєєва Т.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів
Харківського торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

Статтю присвячено актуальним питання впливу глобальних проблем людства на економіку країн в умовах глобалізації. Проаналізовано причини загострення та шляхи вирішення глобальних проблем людства. Доведено доцільність застосування інструментів форсайту для визначення глобальних трендів розвитку країн. Запропоновано застосування SWOT-аналізу для виявлення впливу глобальних проблем на економіку України.
Ключові слова: глобальні проблеми, форсайт, глобалізація, глобальні тренди, SWOT-аналіз.

Алексеева Т.И. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НА
ЭКОНОМИКУ СТРАН В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Статья посвящена актуальным вопросам влияния глобальных проблем человечества на экономику стран в условиях глобализации. Проанализированы причины обострения и пути решения глобальных проблем человечества. Доказана необходимость использования инструментов форсайта для определения глобальных трендов развития стран. Предложено использование SWOT-анализа для выявления влияния глобальных проблем на экономику Украины.
Ключевые слова: глобальные проблемы, форсайт, глобализация, глобальные тренды, SWOT-анализ.

Alekseeva T.I. ANALYSIS OF INFLUENCE OF GLOBAL PROBLEMS OF MANKIND ON THE
ECONOMY OF COUNTRIES IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION

The article is devoted to topical issues of the impact of global problems of mankind on the economies of countries in the context of globalization. The causes of the aggravation and ways of solving the global problems of mankind are analyzed. The need to use foresight tools to determine the global trends in the development of countries has been brought up. The use of SWOT-analysis for revealing the influence of global problems on the economy of Ukraine is suggested.
Keywords: global problems, foresight, globalization, global trends, SWOT-analysis.

Завантажити статтю (pdf)