ПРОСТОРОВО-ЕКОНОМІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ГЛОБАЛІСТИКИ: СУТНІСТЬ, МОДЕЛІ ТА ПІДХОДИ

Юр'єва П.Б.
кандидат економічних наук, доцент,
Університет державної фіскальної служби України
Богдан С.В.
магістрант ННІ економіки, оподаткування та митної справи,
Університет державної фіскальної служби України
Вальдовський В.І.
магістрант ННІ економіки, оподаткування та митної справи,
Університет державної фіскальної служби України

У статті систематизовано наукову думку вчених-глобалістів, які досліджували просторово-економічні фактори глобалізаційних процесів. Проаналізовано наукові праці і концепції геоекономіки. Розглянуто сучасні концепції, категорії прояву геоекономічного простору.
Ключові слова: глобалістика, глобалізація, геоекономіка, автаркія великих просторів, турбокапіталізм, світ-система, геоекономічний простір.

Юрьева П.Б., Богдан С.В., Вальдовский В.И. ПРОСТРАНСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ
ГЛОБАЛИСТИКИ: СУЩНОСТЬ, МОДЕЛИ И ПОДХОДЫ

В статье систематизирована научная мысль ученых-глобалистов, которые исследовали пространственно-экономические факторы глобализационных процессов. Проанализированы научные труды и концепции геоэкономики. Рассмотрены современные концепции, категории и формы геоэкономического пространства.
Ключевые слова: глобалистика, глобализация, геоэкономика, автаркия больших пространств, турбокапитализм, мир-система, геоэкономическое пространство.

Yuryeva P.B., Bogdan S.V., Valdovskiy V.I. SPATIALLY-ECONOMIC CONCEPTS OF GLOBALISTICS:
ESSENCE, MODELS AND APPROACHES

The article systematized the scientific opinion of globalist scientists who investigated the spatial and economic factors of globalization processes. The scientific works and concepts of geoeconomics are analyzed. Contemporary concepts, categories and forms of manifestation of geoeconomic space are considered.
Key words: globalization, globalization, geoeconomics, autarky of large spaces, turbo-capitalism, world-system, geo-economic space.

Завантажити статтю (pdf)