ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ ВИМІРЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СВОБОДИ

Сімахова А.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки
та управління національним господарством
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Скрипник Н.Є.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки
та управління національним господарством
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Піддубний О.О.
студент
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

У статті проведено аналіз індексу економічної свободи як одного з потенційних показників оцінювання економічної політики. Проаналізовано сучасні підходи до визначення економічної свободи. Розглянуто розподіл країн світу за індексом економічної свободи. Розроблено рекомендації щодо напрямів поліпшення стану забезпечення економічної свободи в України.
Ключові слова: економічна політика, економічна свобода, індекс економічної свободи, соціально-економічний розвиток, транзитивна економіка.

Поддубный А.А., Симахова А.А., Скрипник Н.Е. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
В КОНТЕКСТЕ ИЗМЕРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ

В статье проведен анализ индекса экономической свободы как одного из потенциальных показателей оценки экономической политики. Проанализированы современные подходы к определению экономической свободы. Рассмотрено разделение стран согласно индексу экономической свободы. Разработаны рекомендации о направлениях улучшения обеспечения экономической свободы в Украине.
Ключевые слова: экономическая политика, экономическая свобода, индекс экономической свободы, социально-экономическое развитие, транзитивная экономика.

Piddubnyi O.O., Simakhova A.O., Skrypnyk N.Ye. ECONOMIC POLICY IN THE CONTEXT
OF ECONOMIC FREEDOM MEASURE

In this article, the analyze of index of economic freedom as one of potential factor of economic policy measuring has been made. The modern methods of economic freedom definition have been researched. The country’s ranking by index of economic freedom has been estimated. The recommendations for the improvement of ways of economic freedom providing in Ukraine have been developed.
Keywords: economic policy, economic freedom, index of economic freedom, social and economic development, transition economy.

Завантажити статтю (pdf)