МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Рубан Ю.Б.
студент
Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»
Татар М.С.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів
Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»

Мета статті скерована на визначення актуальності, необхідності та основних проблем проведення комплексної оцінки вартості підприємства. Розглянуто різноманітні методи до оцінки вартості підприємства, зокрема витратний, дохідний та порівняльний. Виявлено сильні та слабкі сторони кожного з підходів. Визначено найголовніші та дієві методи відповідно до мети та об’єкта оцінювання. Здійснено узагальнюючу оцінку базових підходів з урахуванням недоліків та переваг. Отримані результати показали відсутність універсального підходу, котрий можна використовувати до будь-якого підприємства. Проведено визначення поняття щодо політики управління підприємством відповідно до його вартості. Відзначено кореляцію між отриманою вартістю підприємства, власною метою визначення даної оцінки та характером суб’єкта, що проводить оцінку вартості підприємства. Визначено фактори зовнішнього середовища, які впливають на результати оцінювання вартості підприємства. Встановлено, що оцінка вартості підприємства є вразливою до безлічі факторів, котрі необхідно враховувати й котрі поряд із вихідними даними підприємства безпосередньо допомагають коректно визначити вартість підприємства.
Ключові слова: вартість підприємства, методологія оцінки вартості підприємства, підходи до оцінки вартості підприємства, витратний, дохідний, порівняльний підходи, ринкова вартість підприємства, фактори зовнішнього середовища.

Рубан Ю.Б., Татар М.С. МЕТОДОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Цель статьи направлена на определение актуальности и необходимости проведения комплексной оценки стоимости предприятия. Рассмотрены различные подходы к оценке стоимости предприятия: затратный, доходный и сравнительный. Выявлены сильные и слабые стороны каждого из подходов. Определены главные и действенные методы в соответствии с каждым из подходов. Вынесена обобщающая оценка базовым подходам с учетом недостатков и преимуществ. Дано определение понятия политики управления предприятием и его стоимости. Отмечена корреляция между объемом оценки стоимости предприятия, собственной целью определения данной оценки и характером агента, который проводит оценку стоимости предприятия. Выявлено, что универсального подхода, который можно использовать для любого предприятия, не существует. Доказано, что оценка стоимости предприятия является уязвимой к множеству факторов, которые необходимо учитывать и которые непосредственно помогают корректно определить стоимость предприятия в большей степени, чем исходные данные предприятия.
Ключевые слова: подходы к оценке стоимости фирмы, финансовая стоимость предприятия, методология оценки стоимости предприятия, подходы к оценке предприятия, затратный, доходный, сравнительный подходы, рыночная стоимость предприятия, финансы.

Ruban Y.B., Tatar M.S. METHODOLOGY OF PERFORMANCE EVALUATION OF COMPANY VALUE
IN MODERN CONDITIONS

The purpose of this article is aimed at determining the relevance and necessity of a comprehensive assessment of the financial value of the enterprise. The various methods are considered to evaluate the value of an enterprise, such as cost, revenue and comparative approaches. The strengths and weaknesses of each approach were identified. The most important and effective methods are defined in accordance with each approach. A general evaluation of the basic approaches to account for shortcomings and benefits is given. The definition of the concept of enterprise management policy and its value is made. The correlation between the value of the enterprise evaluation, the purpose of determining the valuation and the nature of the agent assessing the value of the enterprise is noted. It was found that a universal approach that can be used by any business does not exist. It was investigated that estimating the value of an enterprise is vulnerable to a number of factors that need to be taken into account and which directly help to correctly determine the value of the enterprise to a greater extent than the initial data of the enterprise.
Keywords: approaches of estimation of cost of firm, financial value of the enterprise, methodology of estimation of cost of the enterprise, approaches to the enterprise estimation, cost, profit, comparative approach, market value of the enterprise, finance.

Завантажити статтю (pdf)