МЕТОД ВИБОРУ ТУРИСТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

Лапшин В.І.
доктор фізико-математичних наук,
професор кафедри економіко-математичних методів
та інформаційних технологій
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету
Кузніченко В.М.
кандидат фізико-математичних наук,
доцент кафедри економіко-математичних методів
та інформаційних технологій
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті розглянуто метод аналітичної процедури структурування множини критеріїв та альтернатив на основі методу парних порівнянь під час вибору об’єктів туристичного бізнесу. Показано, що під час ухвалення рішень щодо вибору країн турпоїздки застосування методу залишає початкові дані вибору (глобальні пріоритети) без змін за зміни кількості критеріїв (ознак привабливості країн) або альтернатив (країни для турпоїздки).
Ключові слова: туризм, метод ухвалення рішень, критерії, альтернативи.

Лапшин В.И., Кузниченко В.М. МЕТОД ВЫБОРА ТУРИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
В статье рассмотрен метод аналитической процедуры структуризации множества критериев и альтернатив на основе метода парных сравнений при выборе объектов туристического бизнеса. Показано, что при принятии решений по выбору стран турпоездки применение метода оставляет начальные данные выбора (глобальные приоритеты) без изменений при изменении количества критериев (признаков привлекательности стран) или альтернатив (страны для турпоездки).
Ключевые слова: туризм, метод принятия решений, критерии, альтернативы.

Lapshyn V.I., Kuznichenko V.M. METHOD OF SELECTION OF TOURIST OBJECTS
The method of analytical procedure of structuration of a set of criteria and alternatives on the basis of method of pair comparisons at the selection of objects of tourist business is considered. It is shown that at making decision-recommendations of selection of a tourist trip this method does not changed the initial data (global priorities) at the change of number of criteria (signs of attractiveness of countries) or alternatives (countries for tourist trip).
Key words: tourism, method of making decision, criteria, alternatives.

Завантажити статтю (pdf)