ТОВАРИ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ ТА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Шендригоренко М.Т.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку та аудиту
Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

Стаття присвячена актуальним питанням визначення сутності товарних операцій, які здійснюються суб’єктами господарювання. Проаналізовано проблемні питання щодо організації та ведення внутрішнього аудиту руху товарів, а також визначено напрями їх вирішення. Надано пропозиції з визначення послідовності дій внутрішнього аудитора під час перевірки операцій з товарами.
Ключові слова: внутрішній аудит, товари, торговельна діяльність, облік, підприємство, перевірка.

Шендригоренко М.Т. ТОВАРЫ КАК ОБЪЕКТ УЧЕТА И ВНУТРЕННЕГО АУДИТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Статья посвящена актуальным вопросам определения сути товарных операций, осуществляемых субъектами хозяйствования. Проанализированы проблемные вопросы по организации и проведению внутреннего аудита движения товаров, а также определены направления их решения. Предоставлены предложения по определению последовательности действий внутреннего аудитора во время проверки операций с товарами.
Ключевые слова: внутренний аудит, товары, торговая деятельность, учет, предприятие, проверка.

Shendryhorenko М.Т. GOODS AS AN OBJECT OF ACCOUNTING AND INTERNAL AUDIT
AT THE ENTERPRISE

The article is devoted to topical issues of determining the essence of commodity transactions carried out by business entities. The problematic issues on the organization and conduct of internal audit of the movement of goods are analyzed, and the directions for their solution are determined. Proposals are made to determine the sequence of actions of the internal auditor during the inspection of transactions with goods.
Key words: internal audit, goods, trading activity, accounting, enterprise, verification.

Завантажити статтю (pdf)