ПРОБЛЕМНI АСПЕКТИ ОБЛIКУ НЕМАТЕРIАЛЬНИХ АКТИВIВ

Попович О.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту
Національного авіаційного університету
Климчук І.В.
студентка
Національного авіаційного університету

У статті розглянуто важливість об’єктивної формалізованої інформації про нематеріальні активи в управлінні підприємством. Розкрито зміст та економічну природу нематеріальних активів як об’єкта системи бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Виявлено проблеми, пов’язані з оцінкою, а також запропоновано шляхи їх вирішення.
Ключові слова: нематеріальні активи, система бухгалтерського обліку, фінансова звітність, оцінка, методика.

Попович О.В., Климчук И.В. ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
В статье рассмотрена важность объективной формализованной информации о нематериальных активах в управлении предприятием. Раскрыты содержание и экономическая природа нематериальных активов как объекта системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Выявлены проблемы, связанные с оценкой, а также предложены пути их решения.
Ключевые слова: нематериальные активы, система бухгалтерского учета, финансовая отчетность, оценка, методика.

Popovich O.V., Klymchuk I.V. PROBLEM ASPECTS OF INTANGIBLE ASSETS
The article discusses the importance of the objective of formalized information about intangible assets in enterprise management. disclosed the contents and the economic nature of intangible assets as an object of accounting and financial reporting system. identified problems related to the assessment, as well as ways to solve them.
Keywords: intangible assets, the accounting system, financial reporting, evaluation, technique.

Завантажити статтю (pdf)