УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ОСНОВНИХ
ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВУГЛЕВИДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Макурін А.А.
кандидат економічних наук,
асистент кафедри обліку і аудиту
Державний ВНЗ Технічний університет
«Дніпровська політехніка»

Метою статті є обґрунтування ключових етапів під час проведення внутрішнього аудиту основних засобів на підприємствах вуглевидобувної промисловості. Встановлено, що система внутрішнього аудит виступає «гарантом» правдивої інформації на підприємстві та забезпечує керівництво впевненістю в достовірності інформації. Проаналізовано основні етапи проведення внутрішнього аудиту основних засобів, які утворюють певний алгоритм перевірки основних засобів. Методичні положення, пов’язані з внутрішнім аудитом на підприємствах вуглевидобувної промисловості, потребують подальшого вивчення, поглиблення та доповнення.
Ключові слова: внутрішній аудит, основні засоби, методика.

Макурин А.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Целью статьи является обоснование ключевых этапов при проведении внутреннего аудита основных средств на предприятиях угледобывающей промышленности. Установлено, что система внутреннего аудит выступает «гарантом» правдивой информации на предприятии и обеспечивает руководство уверенностью в достоверности информации. Проанализированы основные этапы проведения внутреннего аудита основных средств, которые образуют определенный алгоритм проверки основных средств. Методические положения, связанные с внутренним аудитом на предприятиях угледобывающей промышленности, требуют дальнейшего изучения, углубления и дополнения.
Ключевые слова: внутренний аудит, основные средства, методика.

Makurin A.A. IMPROVEMENT OF THE METHODS OF CARRYING OUT THE INTERNAL AUDIT OF
FIXED ASSETS ON ENTERPRISES OF THE COALING INDUSTRY

The purpose of the article is to justify key stages in conducting an internal audit of fixed assets at coal mining enterprises. It has been established that the system of internal audit acts as the “guarantor” of true information at the enterprise and provides guidance on the reliability of the information. The main stages of conducting internal audit of fixed assets, which form a certain algorithm of testing of fixed assets, are analyzed. The methodological provisions related to internal audit at the coal industry enterprises require further study, deepening and additions.
Key words: internal audit, fixed assets, methodology.

Завантажити статтю (pdf)