ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Кухар М.Ф.
аспірант кафедри обліку і аудиту
Національного університету водного господарства
та природокористування

У статті розкрито теоретичні аспекти понять «сталий розвиток», «обліково-аналітична система», «обліково-аналітичне забезпечення» та «управління економічною безпекою». Досліджено взаємозв’язок обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою та сталого розвитку. Наведено основні цілі обліково-аналітичної системи. Запропоновано сталий розвиток доповнити науково-технічним складником. Охарактеризовано функції управління економічною безпекою підприємств.
Ключові слова: сталий розвиток, обліково-аналітична система, обліково-аналітичне забезпечення, управління, економічна безпека.

Кухар М.Ф. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ В КОНТЕКСТЕ
ТЕОРИИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ

В статье раскрыты теоретические аспекты понятий «устойчивое развитие», «учетно-аналитическая система», «учетно-аналитическое обеспечение» и «управление экономической безопасностью». Исследована взаимосвязь учетно-аналитического обеспечения управления экономической безопасностью и устойчивого развития. Приведены основные цели учетно-аналитической системы. Предложено устойчивое развитие дополнить научно-технической составляющей. Охарактеризованы функции управления экономической безопасностью предприятий.
Ключевые слова: устойчивое развитие, учетно-аналитическая система, учетно-аналитическое обеспечение, управление, экономическая безопасность.

Kukhar M.F. THE THEORETICAL PRINCIPLES OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT
OF THE ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT OF ENTERPRISES IN THE CONTEXT
OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT THEORY

The article deals with the theoretical aspects of the concepts of «sustainable development», «accounting and analytical system», «accounting and analytical support» and «management of economic security». The interconnection of accounting and analytical support of economic security management and sustainable development are explored. The main goals of the accounting and analytical system are presented. The sustainable development is proposed to add with a scientific and technical component. The functions of management of enterprises economic security are described.
Keywords: sustainable development, accounting and analytical system, accounting and analytical support, management, economic security.

Завантажити статтю (pdf)