ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ: ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

Артеменко Н.В.
старший викладач кафедри економічного аналізу та обліку
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»

У статті розглянуто особливості бухгалтерського обліку та аудиту виробничих запасів на підприємствах України. Визначено основні теоретичні аспекти обліку виробничих запасів. Запроваджено сучасний комплекс завдань оптимального використання виробничих запасів підприємства. Досліджено сучасні проблеми ведення обліку виробничих запасів та запропоновано шляхи їх усунення. Розглянуто методику проведення аудиту виробничих запасів, а саме мету, завдання, об’єкти, джерела інформації і послідовність аудиту виробничих запасів.
Ключові слова: виробничі запаси, первісна вартість, бухгалтерський облік, облікова політика, аудит, планування аудиту, аудиторські процедури, програма аудиту запасів, методи та етапи аудиту запасів, класифікація та оцінка запасів, документообіг, первинні документи.

Артеменко Н.В. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ: ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И МЕТОДИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА

В статье рассмотрены особенности бухгалтерского учета и аудита производственных запасов на предприятиях Украины. Определены основные теоретические аспекты учета производственных запасов. Исследованы современные проблемы ведения учета производственных запасов и предложены пути их устранения. Введен современный комплекс задач оптимального использования производственных запасов предприятия. Рассмотрена методика проведения аудита производственных запасов, а именно цель, задачи, объекты, источники информации и последовательность аудита производственных запасов.
Ключевые слова: производственные запасы, первоначальная стоимость, бухгалтерский учет, учетная политика, аудит, планирование аудита, аудиторские процедуры, программа аудита запасов, методы и этапы аудита запасов, классификация и оценка запасов, документооборот, первичные документы.

Artemenko N.V. PRODUCTION STOCKS: BASIS OF ACCOUNTING AND METHODOLOGICAL
PRINCIPLES OF AUDITING

The article deals with the features of accounting and auditing of production stocks at Ukrainian enterprises. The basic theoretical aspects of production stocks accounting are determined. The modern complex of problems of optimum use of industrial stocks of the enterprise is introduced. The modern problems of production stocks accounting are investigated and ways of their elimination are proposed. The methodology of production stocks audit, namely the purpose, tasks, objects, sources of information and consistency of the production stocks audit, is considered.
Keywords: production stocks, initial cost, accounting, accounting policy, audit, audit planning, audit procedures, inventory audit program, methods and stages of inventory audit, inventory classification and evaluation, stock records, primary documents. The method is considered carrying out the audit of production stocks, namely the purpose, tasks, objects, sources of information and the sequence of audit of production stocks.

Завантажити статтю (pdf)