ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Черничко Т.В.
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри фінансів
Мукачівського державного університету
Черничко С.Ф.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності
Ужгородського торгово-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

У роботі досліджуються проблеми та перспективи застосування інструментів антиінфляційного регулювання як форми державного регулювання економіки України. Виявлено та теоретично обґрунтовано доцільність застосування інструментів цієї форми державного регулювання економіки з метою стабілізації соціально-економічного розвитку країни, а також покращення кількісних та якісних характеристик економічного зростання. Значна увага приділяється застосуванню досвіду розвитку країн з розвинутою економікою та окремих постсоціалістичних країн.
Ключові слова: інфляція, антиінфляційна політика, грошова емісія, індекс споживчих цін, фіскальна політика, грошово-кредитна політика, таргетинг.

Черничко Т.В., Черничко С.Ф. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
ИНФЛЯЦИИ: ОПЫТ ДЛЯ УКРАИНЫ

В работе исследуются проблемы и перспективы применения инструментов антиинфляционного регулирования как формы государственного регулирования экономики Украины. Выявлено и теоретически обосновано целесообразность применения инструментов этой формы государственного регулирования экономики с целью стабилизации социально-экономического развития страны, а также улучшение количественных и качественных характеристик экономического роста. Особое внимание уделяется применению опыта стран с развитой экономикой и отдельных постсоциалистических стран.
Ключевые слова: инфляция, антиинфляционная политика, денежная эмиссия, индекс потребительских цен, фискальная политика, денежно-кредитная політика, таргетинг.

Chernychko T.V., Chernychko S.F. STATE POLICY OF THE ANTIINFLATION REGULATION:
EXPERIENCE FOR UKRAINE

The problems and perspectives of application of instruments of the antiinflationary regulation as the form of state regulation of economy of Ukraine are investigated in work. The expedience of application of instruments of this form of the state adjusting of economy with the purpose of stabilization of socio-economic development of country, and also improvement of quantitative and high-quality descriptions of the economy growing has been revealed and theoretically substantiated.
Considerable attention is spared to application of experience of development of countries with the developed economy and separate post socialistic countries.
Key words: inflation, antiinflationary policy, money emission, Consumer Price Index, fiscal policy, monetary policy, targeting.

Завантажити статтю (pdf)