МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ НА РИНКУ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК

Остапенко В.М.
кандидат економічних наук,
викладач кафедри управління фінансовими послугами
Харківського національного економічногоуніверситету імені Семена Кузнеця
Таран І.О.
студентка фінансового факультету
Харківського національного економічногоуніверситету імені Семена Кузнеця

Проведено аналіз розвитку ринку платіжних карток в Україні. Визначено тенденції основних показників ринку платіжних інструментів в Україні. Визначено моделі залежності розвитку операцій із платіжними картками від основних показників діяльності банку.
Ключові слова: платіжна картка, банк, термінал, банкомат, показники діяльності банку.

Остапенко В.М., Таран И.А. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ
НА РЫНКЕ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ

Проведен анализ развития рынка платежных карт в Украине. Определены тенденции основных показателей рынка платежных инструментов в Украине. Определены модели зависимости развития операций с платежными картами от основных показателей деятельности банка.
Ключевые слова: платежная карта, банк, терминал, банкомат, показатели деятельности банка.

Ostapenko V.M., Taran I.O. MODELING THE PERFORMANCE OF CARDS IN THE BANKS
The market of payment cards in Ukrainewas been analyzed. The trends of key indicators of the market of payment instruments in Ukraine were identified. Depending on model development operations with plastic cards and key performance ratios was determined.
Keywords: payment card, bank terminal, ATM, bank performance.

Завантажити статтю (pdf)