ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ ТА ДІЛОВОЮ АКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Насібова О.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів і кредиту
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету
Папуцин В.М.
студент
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету

Статтю присвячено дослідженню економічної сутності ліквідності та ділової активності як найважливіших характеристик фінансово-економічної діяльності суб’єктів господарювання в умовах ринкової економіки. Проведено аналіз наукових підходів закордонних і вітчизняних авторів стосовно трактування понять «ліквідність», «ділова активність». Виокремлено різновиди ліквідності та рівні ділової активності. Визначено та систематизовано фактори впливу на ліквідність та ділову активність суб’єктів господарювання.
Ключові слова: ліквідність підприємства, абсолютна ліквідність, відносна ліквідність, ліквідність активів, ліквідність балансу, ділова активність підприємства.

Насибова О.В., Попуцин В.М. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ И
ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Статья посвящена исследованию экономической сущности ликвидности и деловой активности как важнейших характеристик финансово-экономической деятельности субъектов хозяйствования в условиях рыночной экономики. Проведен анализ научных подходов зарубежных и отечественных авторов относительно трактовки понятий «ликвидность», «деловая активность». Выделены разновидности ликвидности и уровни деловой активности. Определены и систематизированы факторы влияния на ликвидность и деловую активность субъектов хозяйствования.
Ключевые слова: ликвидность предприятия, абсолютная ликвидность, относительная ликвидность, ликвидность активов, ликвидность баланса, деловая активность предприятия.

Nasibova O.V. Paputsyn V.M. THEORETICAL ASPECTS OF LIQUIDITY MANAGEMENT AND
BUSINESS ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

The article is devoted to the study of the economic essence of liquidity and business activity as the most important characteristics of financial and economic activity of economic entities in a market economy. The analysis of scientific approaches of foreign and domestic authors concerning the interpretation of the concepts of «liquidity», «business activity» is carried out. The varieties of liquidity and business activity levels are singled out. The factors influencing the liquidity and business activity of business entities are determined and systematized.
Keywords: liquidity of the enterprise, absolute liquidity, relative liquidity, liquidity of assets, liquidity of the balance, business activity of the enterprise.

Завантажити статтю (pdf)