АНАЛІЗ СТАНУ СТРАХУВАННЯ МАЙНА В УКРАЇНІ

Наливайко Д.В.
аспірант кафедри фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті розглянуто сучасний стан ринку страхування майна в Україні, проаналізовано страхові платежі та виплати за даним видом страхування, їх структуру. Досліджено програми зі страхування майна, які пропонуються страховими компаніями України. Виділено перспективні напрями розвитку даного виду страхування в Україні.
Ключові слова: страхування майна, страховий платіж, страхова виплата, програма страхування, страховий продукт.

Наливайко Д.В. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА В УКРАИНЕ
В статье рассмотрено современное состояние рынка страхования имущества в Украине, проанализированы страховые платежи и выплаты по данному виду страхования, их структура. Исследованы программы по страхованию имущества, предлагаемые страховыми компаниями Украины. Выделены перспективные направления развития данного вида страхования в Украине.
Ключевые слова: страхование имущества, страховой платеж, страховая выплата, программа страхования, страховой продукт.

Nalyvaiko D.V. ANALYSIS OF THE STATE OF PROPERTY INSURANCE IN UKRAINE
This article examines the current state of the property insurance market in Ukraine, analyzed insurance payments and claims for this type of insurance, their structure. The programs on property insurance, offered by insurance companies of Ukraine, have been investigated. Prospective directions of development of this type of insurance in Ukraine are singled out.
Keywords: property insurance, insurance payment, insurance claim, insurance program, insurance product.

Завантажити статтю (pdf)