ОЦІНКА ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Макарчук І.М.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету
імені Григорія Сковороди
Виноградня В.М.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету
імені Григорія Сковороди
Малишко В.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету
імені Григорія Сковороди

У статті розглянуто основні складники бюджетної безпеки держави, проаналізовано стан бюджетної безпеки як складника фінансової безпеки в розрізі основних індикаторів бюджетної безпеки. Проаналізовано комплекс загроз фінансовій безпеці та запропоновано рекомендації щодо забезпечення бюджетної безпеки України.
Ключові слова: бюджетна безпека держави, фінансова безпека держави, доходи, державний бюджет, загрози бюджетній безпеці, державний борг, дефіцит бюджету.

Макарчук И.Н., Виноградня В.М., Малышко В.В. ОЦЕНКА И ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ

В статье рассмотрены основные составляющие бюджетной безопасности государства, проанализировано состояние бюджетной безопасности как составляющей финансовой безопасности в разрезе основных индикаторов бюджетной безопасности. Проанализирован комплекс угроз финансовой безопасности и предложены рекомендации относительно обеспечения бюджетной безопасности Украины.
Ключевые слова: бюджетная безопасность государства, финансовая безопасность государства, доходы, государственный бюджет, угрозы бюджетной безопасности, государственный долг, дефицит бюджета.

Makarchuk I.M., Vynoqradnya V.M., Malyshko V.V. ESTIMATION AND WAYS OF PROVIDING OF
BUDGETARY SAFETY OF UKRAINE

The basic constituents of budgetary safety of the state are considered in the article, the state of budgetary safety is analysed as a constituent of financial safety in the cut of basic indicators of budgetary safety. The complex of threats is analysed to financial safety and recommendations are offered in relation to providing of budgetary safety of Ukraine.
b budgetary safety of the state, financial safety of the state, profits, the state budget, threat to budgetary safety, national debt, deficit of budget.

Завантажити статтю (pdf)