СТИМУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ КОРПОРАТИВНОГО
ПРИБУТКОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ

Давискіба К.В.
кандидат економічних наук, доцент
Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця

Статтю присвячено дослідженню основних напрямів податкового стимулювання соціальних процесів у світовій практиці корпоративного прибуткового податку. Виявлено та проаналізовано податкові інструменти з корпоративного податку на доходи (прибуток), які використовуються задля стимулювання соціального розвитку в більшості зарубіжних країн.
Ключові слова: корпоративний прибутковий податок, корпоративний податок на доходи (прибуток), податкове стимулювання, соціальні процеси, податкові інструменти, податкові пільги.

Давыскиба Е.В. СТИМУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ
КОРПОРАТИВНОГО ПОДОХОДНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Статья посвящена исследованию основных направлений налогового стимулирования социальных процессов в мировой практике корпоративного подоходного налога. Выявлены и проанализированы налоговые инструменты по корпоративному налогу на доходы (прибыль), которые используются для стимулирования социального развития в большинстве зарубежных стран.
Ключевые слова: корпоративный подоходный налог, корпоративный налог на доходы (прибыль), налоговое стимулирование, социальные процессы, налоговые инструменты, налоговые льготы.

Davyskiba K.V. STIMULATION OF SOCIAL PROCESSES IN THE WORLD PRACTICE OF CORPORATE
INCOME TAXATION

The article is devoted to the research of the main directions of tax stimulation of social processes in the world practice of corporate income tax. The tax tools for corporate income tax (profit), which are used to stimulate social development in most foreign countries, have been identified and analyzed.
Keywords: corporate income tax, tax stimulation, social processes, tax tools, tax remissions.

Завантажити статтю (pdf)