АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ

Гатаулліна Е.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
Маршук Л.М.
асистент кафедри фінансів
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

Стаття присвячена аналізу показників діяльності комерційних банків в Україні у період 2014–2017 рр. Проведено аналіз наявних проблем в банківській сфері України. Досліджено питання формування власного капіталу комерційних банків України, а також ефективності використання активів банку та їх ролі у формуванні власного капіталу. Розглянуто обсяг наданих кредитів юридичним і фізичним особам, а також рівень платоспроможності комерційних банків.
Ключові слова: банк, власний капітал, активи, платоспроможність, депозити, кредити, зобов’язання.

Гатауллина Э.И., Маршук Л.Н. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ
БАНКОВ В УКРАИНЕ

Статья посвящена анализу показателей деятельности коммерческих банков в Украине в период 2014–2017 гг. Проведен анализ существующих проблем в банковской сфере Украины. Исследован вопрос формирования собственного капитала коммерческих банков Украины, а также эффективности использования активов банка и их роли в формировании собственного капитала. Рассмотрены объем предоставленных кредитов юридическим и физическим лицам, а также уровень платежеспособности коммерческих банков.
Ключевые слова: банк, собственный капитал, активы, платежеспособность, депозиты, кредиты, обязательства.

Gataullina E.I., Маrshuk L.N. ANALYSIS OF PERFORMANCE OF COMMERCIAL BANKS
INDICATORS IS IN UKRAINE

The article is sanctified to the analysis of performance of commercial banks indicators in Ukraine in a period 2014–2017. Conducted analysis of existent problems in the bank sphere of Ukraine. The question of forming of property asset of commercial banks of Ukraine, and also efficiency of the use of assets of bank and their role, is investigational in forming of property asset. A volume allotted credit to the legal and natural persons, and also level of solvency of commercial banks are considered.
Key words: bank, property asset, assets, solvency, deposits, credits, obligations.

Завантажити статтю (pdf)