ПЛИННІСТЬ ПЕРСОНАЛУ: ІНДИКАТОР КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Самолюк Н.М.
кандидат економічних наук, доцент
Національного університету водного господарства та природокористування
Юрчик Г.М.
кандидат економічних наук, доцент
Національного університету водного господарства та природокористування

У статті досліджено сутність плинності персоналу, узагальнено її види та показники оцінювання в контексті формування загроз кадровій безпеці. Проаналізовано тенденції плинності персоналу в національній економіці, конкретизовано економічні втрати від цього явища та узагальнено управлінські практики запобігання плинності кадрів.
Ключові слова: кадрова безпека, персонал, плинність кадрів, звільнення, система управління персоналом.

Самолюк Н.Н., Юрчик Г.Н. ТЕКУЧЕСТЬ ПЕРСОНАЛА: ИНДИКАТОР КАДРОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье исследована сущность текучести персонала, обобщены ее виды и показатели оценки в контексте формирования угроз кадровой безопасности. Проанализированы тенденции текучести персонала в национальной экономике, конкретизированы экономические потери от данного явления и обобщены управленческие практики предотвращения текучести кадров.
Ключевые слова: кадровая безопасность, персонал, текучесть кадров, увольнения, система управления персоналом.

Samoliuk N.M., Urchik G.M. FLEXIBILITY OF PERSONNEL: INDICATOR OF PERSONNEL SECURITY
OF THE ENTERPRISE

This article explores the essence of staff turnover, specifies its types and indicators of evaluation in the context of the formation of threats to security personnel. It is analyzed the tendencies of personnel turnover in the national economy, economic losses from this phenomenon are identified and general management practices for preventing personnel turnover are generalized.
Keywords: personnel security, personnel, staff turnover, release, personnel management system.

Завантажити статтю (pdf)