ОСНОВНІ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ ЗВ’ЯЗКИ МІГРАЦІЙНИХ ПОТОКІВ НАСЕЛЕННЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РІВЕНЬ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Лисак В.Ю.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки підприємства
Кам'янець-Подільського національного університету
імені Івана Огієнка
Комарніцька О.М.
викладач кафедри економіки, фінансів, обліку та оподаткування
Подільського спеціального навчально-реабілітаційного
соціально-економічного коледжу

У статті досліджено основні причинно-наслідкові зв’язки міграційних потоків регіону, виявлено вплив демографічних процесів на формування трудового потенціалу Хмельницької області. За статистичними даними проведено аналіз міграційних процесів у регіоні. Зосереджено увагу на необхідності впровадження заходів щодо подолання негативних явищ у цій сфері.
Ключові слова: рух населення, міграція зовнішня, міграція внутрішня, демографічний чинник, міграційні процеси.

Лысак В.Ю., Комарницкая О.Н. ОСНОВНЫЕ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ МИГРАЦИОННЫХ
ПОТОКОВ НАСЕЛЕНИЯ ХМЕЛЬНИЦКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ ТРУДОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА

В статье исследованы основные причинно-следственные связи миграционных потоков региона, выявлено влияние демографических процессов на формирование трудового потенциала Хмельницкой области. По статистическим данным проведен анализ миграционных процессов в регионе. Сосредоточено внимание на необходимости внедрения мероприятий по преодолению негативных явлений в этой сфере.
Ключевые слова: движение населения, миграция внешняя, миграция внутренняя, демографический фактор, миграционные процессы.

Lisak V.Yu., Komarnitska O.M. MAIN CAUSES AND CONSEQUENCES OF THE MIGRATION FLOWS OF
THE POPULATION OF THE KHMELNYK REGION AND THEIR INFLUENCE ON THE LEVEL OF LABOR
PROTECTION

In the article the author analyzes the main causative links of the migratory flows of the region, reveals the influence of demographic processes on the formation of the labor potential of the Khmelnitsky region. According to statistical data, the analysis of migration processes in the region has been carried out. The focus is on the need to implement measures to overcome the negative phenomena in this area.
Keywords: population movement, external migration, internal migration, demographic factor, migration processes.

Завантажити статтю (pdf)