РОЗВИТОК ВІРТУАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Лизанець А.Г.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту та управління економічними процесами
Мукачівського державного університету
Нестерова С.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів
Мукачівського державного університету

У статті досліджено вплив інформаційного суспільства на розвиток ринку праці. Визначено характерні ознаки, умови та проблеми функціонування віртуального ринку праці. Проаналізовано особливості, переваги і загрози використання фрілансу як перспективної форми організації трудових взаємин. Обґрунтовано рекомендації щодо регулювання правових, організаційних та економічних аспектів функціонування віртуального ринку праці.
Ключові слова: інформаційне суспільство, віртуальний ринок праці, фріланс, фрілансер, прекаризація.

Лизанець А.Г., Нестерова С.В. РАЗВИТИЕ ВИРТУАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА В УСЛОВИЯХ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

В статье исследовано влияние информационного общества на развитие рынка труда. Определены характерные признаки, условия и проблемы функционирования виртуального рынка труда. Проанализированы особенности, преимущества и угрозы использования фриланса как перспективной формы организации трудовых отношений. Обоснованы рекомендации по регулированию правовых, организационных и экономических аспектов функционирования виртуального рынка труда.
Ключевые слова: информационное общество, виртуальный рынок труда, фриланс, фрилансер, прекаризация.

Lyzanets A.G., Nesterova S.V. THE DEVELOPMENT OF THE VIRTUAL LABOR MARKET IN THE
INFORMATION SOCIETY

The article investigates the influence of the information society on the development of the labor market. The characteristic features, conditions and problems of functioning of the virtual labor market are determined. The features, advantages and threats of freelance usage as a perspective labor relations organization form are analyzed. The recommendations for the regulation of legal, organizational and economic aspects of the virtual labor market functioning are substantiated.
Key words: information society, virtual labor market, freelance, freelancer, precarious.

Завантажити статтю (pdf)