ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН: КРИМІНОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДЕТЕРМІНАНТ АСОЦІАЛЬНИХ ПРОЯВІВ В УКРАЇНІ

Кучер М.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування
Дніпровського державного технічного університету
Кучер О.А.
магістр права
Дніпровського державного технічного університету

У статті розглянуто детермінанти рівня злочинності та поширення асоціальних процесів криміногенного характеру, соціально-економічні фактори, що сприяють зростанню рівня злочинності в Україні. Кримінометрична характеристика негативних соціально-економічних явищ і процесів зведена до узагальнення даних про побічні ефекти трансформаційних змін. Визначено найвагоміші загрози соціально-економічній безпеці України.
Ключові слова: трансформаційні зміни в Україні, асоціальні прояви, злочинність, кримінометрична характеристика, соціально-економічні детермінанти.

Кучер М.Н., Кучер А.А. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ:
КРИМИНОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДЕТЕРМИНАНТ
АСОЦИАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ В УКРАИНЕ

В статье рассмотрены детерминанты уровня преступности и распространения асоциальных процессов криминогенного характера, социально-экономические факторы, способствующие росту уровня преступности в Украине. Криминометрическая характеристика негативных социально-экономических явлений и процессов сведена к обобщению данных о побочных эффектах трансформационных изменений. Определены наиболее значимые угрозы социально-экономической безопасности Украины.
Ключевые слова: трансформационные изменения в Украине, асоциальные проявления, преступность, криминометрическая характеристика, социально-экономические детерминанты.

Kucher M.M., Kucher O.А. ASSOCIATED EFFECTS OF TRANSFORMATIONAL CHANGES:
CRIMINOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE SOCIO-ECONOMIC DETERMINANTS OF ASOCIAL
MANIFESTATIONS IN UKRAINE

The article considers the determinants of the level of crime and the spread of asocial criminal processes, social and economic factors that contribute to the growth of crime in Ukraine. Criminometric characteristics of negative socio-economic phenomena and processes are reduced to a generalization of data on the side effects of transformational changes. The most significant threats to the social and economic security of Ukraine are identified.
Key words: transformational changes in Ukraine, antisocial manifestations, criminality, criminometric characteristics, socio-economic determinants.

Завантажити статтю (pdf)