ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ГЕНЕЗИС ДЕФІНІЦІЇ ТА СУЧАСНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ КОНЦЕПТУ УПРАВЛІННЯ

Герасименко Г.В.
аспірант кафедри управління персоналом та економіки праці
Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана

У статті окреслено вимоги нової економіки (економіки знань) до трудової діяльності та трудової поведінки працівників. Виокремлено принципово важливі компетенції працівників високотехнологічних підприємств. Наведено результати ретроспективного аналізу підходів у трактуванні поняття «людські ресурси». Обґрунтовано теоретичну конструкцію дефініції «людські ресурси високотехнологічних підприємств». Визначено стратегічний вектор та методологічний засновок формування сучасного концепту управління людськими ресурсами високотехнологічних підприємств.
Ключові слова: людські ресурси, високотехнологічне підприємство, інноваційний розвиток підприємства, нова економіка, концепт управління.

Герасименко А.В. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: ГЕНЕЗИС ДЕФИНИЦИИ И СОВРЕМЕННЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ КОНЦЕПТА УПРАВЛЕНИЯ
В статье очерчены требования новой экономики (экономики знаний) к трудовой деятельности и трудовому поведению работников. Выделены принципиально важные компетенции работников высокотехнологичных предприятий. Приведены результаты ретроспективного анализа подходов в трактовке понятия «человеческие ресурсы». Обоснована теоретичная конструкция дефиниции «человеческие ресурсы высокотехнологичных предприятий». Определены стратегический вектор и методологический посыл формирования современного концепта управления человеческими ресурсами высокотехнологичных предприятий.
Ключевые слова: человеческие ресурсы, высокотехнологичное предприятие, инновационное развитие предприятия, новая экономика, концепт управления.

Herasymenko H.V. HUMAN RESOURCES OF HIGH-TECH ENTERPRISES: THE GENESIS OF THE DEFINITION AND THE MODERN VECTOR OF DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF MANAGEMENT
The requirements of the new economy for work and labor behavior of employees have been substantiated in the article. The fundamentally important competencies of the employees of high-tech enterprises have been singled out. The results of the retrospective analysis of the theoretical foundations of the phenomenon of “human resources” have been presented. The author’s vision of the theoretical construction of the definition “human resources of high-tech enterprises” has been provided. The strategic vector and methodological conclusion of formation modern concept of management human resources high-tech enterprises is determined.
Key words: human resources, high-tech enterprise, innovative enterprise development, new economy, management concept.

Завантажити статтю (pdf)