ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ В УКРАЇНІ ТА
КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ СНД

Колтунович О.
кандидат економічних наук,
незалежний український центр правових
ініціатив і експертиз «Правова держава»

У статті виокремлено проблеми функціонування водогосподарського комплексу в Україні. Досліджено проблематику водокористування в Україні та країнах-членах СНД, використання транскордонних водних ресурсів в рамках СНД. Визначено інституційні передумови інноваційно-технологічної модернізації водогосподарського комплексу України. Розглянуто міжнародний досвід врегулювання проблем водокористування, а також сформовано комплекс першочергових заходів щодо раціоналізації водокористування на регіональному та національному рівнях. Запропоновано створення Банку розвитку України, національного та регіональних інноваційних фондів розвитку, створення Інноваційного кодексу України, а також механізмів з особливим режимом інноваційно-інвестиційної діяльності.
Ключові слова: водогосподарський комплекс, водні ресурси, екологічна безпека, інноваційно-технологічна модернізація, СНД.

Колтунович А. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА В
УКРАИНЕ И СТРАНАХ-ЧЛЕНАХ СНГ

В статье выделены проблемы функционирования водохозяйственного комплекса в Украине. Исследована проблематика водопользования в Украине и странах-членах СНГ, использования трансграничных водных ресурсов в рамках СНГ. Определены институциональные предпосылки инновационно-технологической модернизации водохозяйственного комплекса Украины. Рассмотрен международный опыт урегулирования проблем водопользования, а также сформирован комплекс первоочередных мер по рационализации водопользования на региональном и национальном уровнях. Предложены создание Банка развития Украины, национального и региональных инновационных фондов развития, создание Инновационного кодекса Украины, а также механизмов с особым режимом инновационно-инвестиционной деятельности.
Ключевые слова: водохозяйственный комплекс, водные ресурсы, экологическая безопасность, инновационно-технологическая модернизация, СНГ.

Koltunovych O. PROBLEM AND PERSPECTIVES OF THE WATER MANAGEMENT COMPLEX IN UKRAINE
AND CIS MEMBER STATES

The article outlines the problems of functioning of the water management complex in Ukraine. The problems of water use in Ukraine and CIS member states and the use of transboundary water resources within the framework of the CIS are investigated. The institutional preconditions of innovation and technological modernization of the water management complex of Ukraine are determined. The international experience of water use management is considered and a complex of priority measures for streamlining of water use is formed on the regional and national level. The creation of the Bank for Development of Ukraine, national and regional innovation development funds, the creation of the Innovation Code of Ukraine, as well as mechanisms with a special regime of innovation and investment activity were proposed.
Key words: water management complex, water resources, ecological safety, innovation and technological modernization, CIS.

Завантажити статтю (pdf)