ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ПОШУКУ
ЗБАЛАНСОВАНОСТІ

Зіновчук Н.В.
доктор економічних наук, професор
Інституту агроекології і природокористування
Національної академії аграрних наук України

Доведено необхідність дослідження сільських територій як системних утворень. Ідентифіковано елементи, підсистеми та взаємозв’язки системи «сільська територія». Здійснено аналіз зовнішніх і внутрішніх чинників, які впливатимуть на збалансований розвиток сільських територій. Обґрунтовано роль економічної поведінки та екологічних потреб людей у трансформаційних змінах сільських територій.
Ключові слова: природокористування, сільські території, системний підхід, взаємозв’язки і вектори розвитку системи, збалансований розвиток.

Зиновчук Н.В. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ: СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К
ПОИСКУ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ

Доказана необходимость исследования сельских территорий как системных образований. Идентифицированы элементы, подсистемы и взаимосвязи системы «сельская территория». Проведен анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на сбалансированное развитие сельских территорий. Обоснована роль экономического поведения и экологических потребностей людей в трансформационных изменениях сельских территорий.
Ключевые слова: природопользование, сельские территории, системный подход, взаимосвязи и векторы развития системы, сбалансированное развитие.

Zinovchuk N.V. RURAL TERRITORIES NATURAL RESOURCES USE: THE SYSTEM APPROACH TO
SEARCHING THE BALANCE

The necessity to study rural territories as system formations is proved. Elements, subsystems, and interrelations in a ‘rural territory’ system are defined. External and internal factors, which will influence on sustainable development of rural territories, are analyzed. The role of economic activities and environmental needs of people in time transformations take place on rural territories is stipulated.
Keywords: natural resources use, rural territories, system approach, interrelations and vectors of a system’s development, sustainable development.

Завантажити статтю (pdf)