АКТИВАЦІЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВИХ ОПЕРАЦІЙ НА РИНКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Котлубай В.О.
кандидат економічних наук, доцент,
Національний університет «Одеська юридична академія»
Толкачова Г.В.
кандидат економічних наук, доцент,
Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова
Пащенко І.В.
магістр фінансово-облікового факультету
Одеського торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

Розглянуто роль телекомунікацій в забезпеченні економічного зростання держав на сучасному етапі постіндустріального розвитку. Досліджено міжнародний досвід формування регуляторної політики щодо телекомунікаційної галузі. Проведено аналіз зовнішньоторгових операцій на ринку телекомунікацій. Обґрунтовано пропозиції оптимізації заходів державного впливу на ринок телекомунікаційних послуг України.
Ключові слова: ринок телекомунікаційних послуг, експорт, імпорт, регулювання, економічний розвиток.

Котлубай В.А., Толкачова Г.В., Пащенко И.В. АКТИВИЗАЦИЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА
РЫНКЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

Рассмотрена роль телекоммуникаций в обеспечении экономического роста государств на современном этапе постиндустриального развития. Исследован международный опыт формирования регуляторной политики относительно телекоммуникационной отрасли. Проведен анализ внешнеторговых операций на рынке телекоммуникаций. Обоснованы предложения оптимизации мероприятий государственного влияния на рынок телекоммуникационных услуг Украины.
Ключевые слова: рынок телекоммуникационных услуг, экспорт, импорт, регулирование, экономическое развитие.

Kotlubai V.O., Tolkachova V.G., Paschenko I.V. ACTIVATION OF FOREIGN TRADE OPERATIONS AT
THE MARKET OF TELECOMMUNICATIONS

The telecommunications role in state economic growth provision in modern postindustrial development is examined. International experience of regulatory policy formation in telecommunication sphere is analyzed. The analysis of foreign trade operations in the telecommunication market is carried out. The instruments optimization proposals of the state influence on Ukrainian telecommunication services market are substantiated.
Keywords: telecommunication services market, export, import, regulation, economic development.

Завантажити статтю (pdf)