КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ
(НА ПРИКЛАДІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Вільчинська О.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін
Вінницького навчально-наукового інституту економіки
Тернопільського національного економічного університету
Бондар Ю.І
студентка
Вінницького навчально-наукового інституту економіки
Тернопільського національного економічного університету

У статті розглянуто питання кількісної оцінки інвестиційної привабливості регіону (на прикладі Вінницької області). Проаналізовано фактори, що впливають на інвестиційну привабливість регіону. Проведено статистичний аналіз показників, що характеризують інвестиційну привабливість Вінницької області. Визначено кількісну оцінку інвестиційної привабливості Вінницької області.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, прямі іноземні інвестиції, інтегральний показник, потенціал регіону.

Вильчинская О.М., Бондарь Ю.И. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ВИННИЦКОЙ ОБЛАСТИ)

В статье рассмотрены вопросы количественной оценки инвестиционной привлекательности региона (на примере Винницкой области). Проанализированы факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность региона. Проведен статистический анализ показателей, характеризирующих инвестиционную привлекательность Винницкой области. Определена количественная оценка инвестиционной привлекательности Винницкой области.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, прямые иностранные инвестиции, интегральный показатель, потенциал региона.

Vilchynska O.M., Bondar Y.I. QUALITATIVE ASSESSMENT OF REGION’S INVESTMENT
ATTRACTIVENESS (ON THE EXAMPLE OF VINNITSA REGION)

The article considers the issues of qualitative assessment of the region’s investment attractiveness (on the example of Vinnitsa region). The factors influencing the region’s investment attractiveness are analyzed. The statistical analysis of the indices characterizing the investment attractiveness of Vinnitsa region is has been conducted. The assessment of the investment attractiveness of Vinnitsa region is provided.
Key words: investments, investment attractiveness, direct foreign investments, integral indices, region’s potential.

Завантажити статтю (pdf)