ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗКРИТТЯ СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ
«КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА»

Цьвок Д.Р.
аспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки
Національного університету «Львівська політехніка»
Яворська Н.П.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Національного університету «Львівська політехніка»

Проведено аналіз наукових поглядів щодо трактування сутності поняття «конкурентна перевага» та зроблено критичну оцінку їх означень. З урахуванням багатогранності визначень сутності поняття «конкурентна перевага» систематизовано різноманіття дефініцій та сформульовано авторське тлумачення даного поняття. Досліджено методологічні підходи до класифікації конкурентних переваг підприємства та запропоновано їх класифікаційну структуру.
Ключові слова: конкуренція, конкурентна перевага, конкурентоздатність, підприємство, поняття, підхід, класифікація, ознака.

Цьвок Д.Р., Яворская Н.П. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАСКРЫТИЮ СУЩНОСТИ
И СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ «КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО»

Проведен анализ научных взглядов относительно трактовки сущности понятия «конкурентное преимущество» и дана критическая оценка его определений. С учетом многогранности определений сущности понятия «конкурентное преимущество» систематизировано многообразие дефиниций и сформулировано авторское толкование данного понятия. Исследованы методологические подходы к классификации конкурентных преимуществ предприятия и предложена их классификационная структура.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентное преимущество, конкурентоспособность, предприятие, понятие, подход, классификация, признак.

Tsvok D.R., Yavorska N.P. THEORETICAL APPROACHES TO THE DISCLOSURE OF THE ESSENCE
AND CONTENT OF THE CONCEPT «COMPETITIVE ADVANTAGE»

The analysis of scientific views regarding the interpretation of the essence of the concept of «competitive advantage» has been carried out the critical estimation of their definitions has been made. With taking into account of many-sided nature of the definitions of the essence of the concept of «competitive advantage», the variety of definitions is systematized and the author's interpretation of this concept is formulated. Were investigated methodological approaches to the classification of competitive advantages of the enterprise and proposed their classification structure.
Keywords: competition, competitive advantage, competitiveness, enterprise, concept, approach, classification, indication.

Завантажити статтю (pdf)