ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ПІДПРИЄМСТВА

Смачило В.В.
кандидат економічних наук, доцент
Харківського національного університету будівництва та архітектури
Колмакова О.М.
кандидат економічних наук, доцент
Харківського національного університету будівництва та архітектури
Коломієць Ю.В.
студентка
Харківського національного університету будівництва та архітектури

Проведено дослідження щодо розуміння сутності стейкхолдерів та складу їх груп. Визначено необхідність аналізу зацікавлених сторін як засобу нівелювання конфліктів, ризиків, проведення діалогу та підвищення стійкості діяльності підприємства. Розглянуто аналітичні інструменти, які використовуються під час обґрунтування стейкхолдерів та їх груп. Запропоновано структурно-логічну послідовність здійснення аналізу зацікавлених сторін.
Ключові слова: стейкхолдери, підприємство, аналіз, аналітичні інструменти.

Смачило В.В., Колмакова Е.Н., Коломиец Ю.В. ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА СТЕЙКХОЛДЕРОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Исследованы понимание сущности стейкхолдеров и состав их групп. Определена необходимость анализа заинтересованных сторон как средство нивелирования конфликтов, рисков, повышения уровня диалога и повышение устойчивости деятельности предприятия. Рассмотрены аналитические инструменты, которые используются во время анализа стейкхолдеров и их групп. Предложена структурно-логическая последовательность осуществления анализа заинтересованных сторон.
Ключевые слова: стейкхолдеры, предприятие, анализ, аналитические инструменты.

Smachylo V.V., Kolmakova E.N., Kolomiets Yu.V. PROCEDURE OF THE STAKEHOLDER’S ANALYSIS
OF THE ENTERPRISE

The essence of the stakeholders and the composition of their groups are studied. The need for stakeholder’s analysis is identified as a means of leveling conflicts, risks, increasing the level of dialogue and increasing the sustainability of the enterprise. Analytical tools that are used during the analysis of stakeholders and their groups are considered. A structured logical sequence of stakeholder analysis is proposed.
Keywords: stakeholders, enterprise, analysis, analytical tools.

Завантажити статтю (pdf)