ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Недбалюк О.П.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки та міжнародних відносин
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
Урбанович В.А.
студентка
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті розглянуто проблеми планування та організації інноваційної діяльності підприємств. Наведено характеристики інноваційного процесу. Доведено необхідність планування інноваційної діяльності підприємства, визначено види планування в господарських організаціях. Розглянуто особливості інноваційної діяльності в Україні та світі. Наведено порівняльну характеристику стратегічного та оперативного планування на підприємствах.
Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, планування, інноваційний розвиток, високі технології.

Урбанович В.А., Недбалюк О.П. ПЛАНИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье рассмотрены проблемы планирования и организации инновационной деятельности предприятий. Приведены характеристики инновационного процесса. Доказана необходимость планирования инновационной деятельности предприятия, определены виды планирования в хозяйственных организациях. Рассмотрены особенности инновационной деятельности в Украине и мире. Приведена сравнительная характеристика стратегического и оперативного планирования на предприятиях.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, планирование, инновационное развитие, высокие технологии.

Urbanovich V.A., Nedbalyuk О.P. PLANNING INNOVATIVE ACTIVITIES OF ENTERPRISES
The article devoted to problems of planning and organization of innovation activity of enterprises. Given the characteristics of the innovation process. In article the necessity of planning of innovation activity of the enterprise is are proved, types of planning in economic organizations are defined. The peculiarities of innovative activity in Ukraine and the world. Comparative characteristics of strategic and operational planning at the enterprises.
Keywords: innovations, innovative activity, planning, innovative development, high technologies.

Завантажити статтю (pdf)