УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ І ЦІНОВА ПОЛІТИКА НА ПІДПРИЄМСТВІ

Михайленко О.В.
кандидат економічних наук, доцент
Національного університету харчових технологій
Лаленко Т.В.
магістрант
Національного університету харчових технологій

У статті визначено важливість цінової політики, її суть, завдання, а також фактори, які впливають на неї. Встановлено взаємозв’язок між ціновою політикою та управлінням витратами. Розглянуто переваги системи управління та визначено послідовність процесу стратегічного управління витратами підприємства. З'ясовано мету стратегічного управління витратами підприємства.
Ключові слова: ціна, цінова політика, методи, система управління витра-тами, витрати підприємства, стратегічне управління витратами.

Михайленко А.В, Лаленко Т.В. УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ И ЦЕНО-ВАЯ ПОЛИТИКА
НА ПРЕДПРИЯТИИ

В статье исследованы важность ценовой политики, ее суть, задачи, факторы, влияющие на нее. Установлена взаимосвязь между ценовой политикой и управлением затратами. Рассмотрены преимущества системы управления и определена последовательность процесса стратегического управления затратами предприятия. Выяснена цель стратегического управления затратами предприятия.
Ключевые слова: цена, ценовая политика, методы, система управления затратами, расходы предприятия, стратегическое управление затратами.

Mikhailenko O.V., Lalenko T.V. EXPENDITURE MANAGEMENT AND PRICE POLICY ON ENTERPRISE
The article investigates the importance of price policy, its essence, tasks, and factors influencing it. The relationship between price policy and cost management is established. The advantages of the management system are considered and the sequence of the process of strategic management of expenses of the enterprise is determined. The purpose of strategic management of expenses of the enterprise is determined.
Keywords: price, price policy, methods, cost management system, enterprise expenses, strategic cost management.

Завантажити статтю (pdf)