ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Люта Г.В.
магістрант кафедри менеджменту
Київського національного університету технологій та дизайну
Павленко І.А.
доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту
Київського національного університету технологій та дизайну

У статті проведено дослідження щодо визначення ролі інноваційних технологій у системі управління підприємством. Визначено зміст понять «інновації», «технології» та «інноваційна технологія». Обґрунтовано доцільність застосування інноваційних технологій в управлінні підприємством та виявлено їх вплив на розвиток підприємства.
Ключові слова: інновація, технологія, управління, інноваційна технологія в системі управління, розвиток підприємства.

Люта Г.В., Павленко И.А., ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА СИСТЕМУ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

В статье проведено исследование по определению роли инновационных технологий в системе управления предприятием. Определено содержание понятий «инновации», «технологии» и «инновационная технология». Обоснована целесообразность применения инновационных технологий в управлении предприятием и выявлено их влияние на развитие предприятия.
Ключевые слова: инновация, технология, управление, инновационная технология в системе управления, развитие предприятия.

Liuta G.V., Pavlenko I.A. INFLUENCE OF INNOVATION TECHNOLOGIES ON THE MANAGEMENT
SYSTEM OF THE ENTERPRISE

In this article, research was conducted on determining the role of innovative technologies in the enterprise management system. The content of the concepts of innovation, technology and innovative technology is defined. The expediency of application of innovative technologies in the management of the enterprise is substantiated and their influence on the development of the enterprise is revealed.
Keywords: innovation; technology; innovative technology in the management system; development of the enterprise.

Завантажити статтю (pdf)