ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ В РОЗРІЗІ ГУРТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Кулініч Т.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту організацій
Національного університету «Львівська політехніка»
Лозова І.О.
студентка
Інституту економіки і менеджменту
Національного університету «Львівська політехніка»

Стаття висвітлює результати дослідження змін, що відбуваються в розумінні функціонування гуртової торгівлі та в управлінні її підприємствами. Проаналізовано останні світові тенденції розвитку підприємств оптової торгівлі, зокрема ті, що проявилися в результатах їх діяльності за умови використання різних підходів до стратегічного планування. Запропоновано авторське бачення розроблення й упровадження інноваційних стратегій задля ефективного розвитку підприємств даної сфери.
Ключові слова: споживач, гуртова торгівля, споживчий ринок, інноваційні стратегії.

Кулинич Т.В., Лозова И.А. ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ В РАЗРЕЗЕ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
Статья освещает результаты исследования изменений, происходящих в понимании функционирования оптовой торговли и в управлении ее предприятиями. Проанализированы последние мировые тенденции развития предприятий оптовой торговли, в частности те, которые проявились через результаты их деятельности при условии использования разных подходов к стратегическому планированию. Предложено авторское видение разработки и внедрения инновационных стратегий для эффективного развития предприятий данной сферы.
Ключевые слова: потребитель, оптовая торговля, потребительский рынок, инновационные стратегии.

Kulinich T.V., Lozova I.O. INNOVATIVE STRATEGIES IN THE CONTEXT OF WHOLESALE TRADE
The article highlights the results of research into the changes occurring in the understanding of the functioning of wholesale trade and in the management of its enterprises. The last world tendencies of development of the wholesale trade enterprises are analyzed, in particular those that were manifested through the results of their activity, provided utilization of different techniques of strategic planning. The author's vision of the development and implementation of innovative strategies for the effective development of enterprises in this sphere was proposed.
Keywords: consumer, wholesale trade, consumer market, the innovative strategies.

Завантажити статтю (pdf)