ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ УКРАЇНИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ТОВАРНИХ ІННОВАЦІЙ ВИРОБНИКІВ НА НЬОМУ

Кузьо Н.Є.
старший викладач кафедри маркетингу і логістики
Національного університету «Львівська політехніка»
Косар Н.С.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри маркетингу і логістики
Національного університету «Львівська політехніка»
Пагута М.Г.
студентка
Національного університету «Львівська політехніка»

У статті досліджено стан ринку хліба та хлібобулочних виробів України на підставі аналізу вторинної маркетингової інформації про обсяги їх промислового виробництва та структуру споживання хлібопекарської продукції. Визначено, що конкурентні позиції виробників хліба та хлібобулочних виробів в умовах посилення конкуренції та прихильність споживачів до них залежать від наявності у структурі їх товарного асортименту інноваційної продукції. Встановлення напрямів продуктових інновацій є індивідуальним для кожного виробника, визначається наявною структурою його асортименту, потребами споживачів та потребує належного обґрунтування з використанням методів економіко-математичного моделювання.
Ключові слова: ринок хліба та хлібобулочних виробів, продуктові інновації, структура споживання хліба та хлібобулочних виробів, потреби споживачів, метод аналізу ієрархій.

Кузьо Н.Е., Косар Н.С., Пагута М.Г. ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ УКРАИНЫ И ОБОСНОВАНИЕ ТОВАРНЫХ ИННОВАЦИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА НЕМ
В статье исследовано состояние рынка хлеба и хлебобулочных изделий Украины на основании анализа вторичной маркетинговой информации об объемах их промышленного производства и структуру потребления хлебопекарной продукции. Определено, что конкурентные позиции производителей хлеба и хлебобулочных изделий в условиях усиления конкуренции и приверженность потребителей к ним зависят от наличия в структуре их товарного ассортимента инновационной продукции. Выбор направлений продуктовых инноваций является индивидуальным для каждого производителя, определяется имеющейся структурой ассортимента, потребностями потребителей и требует надлежащего обоснования с использованием методов экономико-математического моделирования.
Ключевые слова: рынок хлеба и хлебобулочных изделий, продуктовые инновации, структура потребления хлеба и хлебобулочных изделий, потребности покупателей, метод анализа иерархий.

Kuzo N.Je., Kosar N.S., Pahuta M.H. THE STUDY OF BREAD AND BAKED GOODS MARKET OF UKRAINE AND JUSTIFICATION OF PRODUCT INNOVATIONS CONDUCTED BY MANUFACTURERS ON THAT MARKET
This article deals with study of bread and baked goods market of Ukraine based on analysis of secondary marketing information in field of volumes of industrial production and the structure of consumption for baking products. It was discovered; that the competitive positions of bread and baked goods producers in conditions of increasing competition and also commitment of consumers to them depends on the presence of innovative products in structure of their product assortment. Setting the directions for product innovations is individual for each manufacturer and is determined by existing structure of its assortment along with demands of consumers. That process has to be substantiated with the use of methods of economic and mathematical modeling.
Key words: bread and baked goods market, product innovations, structure of consumption of bread and bakery products, needs of consumers, method of hierarchy analysis.

Завантажити статтю (pdf)