КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГО МАРКЕТИНГУ

Крюкова О.М.
кандидат економічних наук, доцент,
завідувач кафедри економіки та маркетингу
Харківського торговельно-економічного коледжу
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті окреслено сутність внутрішньомаркетингового продукту, внутрішньомаркетингової ціни, внутрішньомаркетингового місця та внутрішньомаркетингового просування. Охарактеризовано ідеологічні відмінності складових елементів комплексу внутрішнього маркетингу від аналогічних у традиційному їх розумінні. Загалом дана стаття формує чітке уявлення щодо внутрішнього маркетингу як маркетингової концепції та укладає майбутню можливість визначення її цінності поряд із новітніми концепціями маркетингу.
Ключові слова: внутрішній маркетинг, маркетингова концепція, ціна, внутрішньомаркетингове місце, система маркетингу, контактний персонал, внутрішній продукт, споживач.

Крюкова О.Н. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ВНУТРЕННЕГО МАРКЕТИНГА
В статье обозначена сущность внутреннемаркетингового продукта, внутреннемаркетинговой цены, внутреннемаркетингового места и внутреннемаркетингового продвижения. Охарактеризованы идеологические различия составляющих элементов комплекса внутреннего маркетинга от аналогичных в традиционном их понимании. В общем данная статья формирует четкое представление относительно внутреннего маркетинга как маркетинговой концепции и заключает будущую возможность определения ее ценности наряду с новейшими концепциями маркетинга.
Ключевые слова: внутренний маркетинг, маркетинговая концепция, цена, внутреннемаркетинговое место, система маркетинга, контактный персонал, внутренний продукт, потребитель.

Kryukova O.N. CONCEPTUAL FRAMEWORK OF INTERNAL MARKETING
The article outlines the essence of internally marketing product, internal marketing rates, marketing space internally and internally marketing promotion. Characterized by ideological differences of constituent elements of internal marketing are similar in a traditional sense. In General, this article forms a clear view on the internal marketing as a marketing concept, and makes the future possibility of determining its value along with the latest marketing concepts.
Keywords: internal marketing, marketing concept, price, internal marketing, marketing, contact personnel, product, consumer.

Завантажити статтю (pdf)