СУТНІСТЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ»

Житченко Г.О.
аспірант
Херсонського національного технічного університету

У статті проаналізовано значення та роль інтелектуального капіталу, а також його трактування у працях зарубіжних та вітчизняних вчених, визначено основні підходи до формулювання сутності категорії «інтелектуальний капітал». Розкрито сутність поняття «інтелектуальний капітал» як знання, вміння та досвіду співробітників підприємства, що мають безпосередній вплив на розвиток організації, а також забезпечують його економічну стійкість та конкурентоспроможність. Дано авторське визначення поняття «інтелектуальний капітал підприємств».
Ключові слова: капітал, інтелектуальний капітал, людський капітал, інновації, економіка знань.

Житченко А.А. СУЩНОСТЬ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»
В статье проанализированы значение и роль интеллектуального капитала, а также его трактовки в трудах зарубежных и отечественных ученых, определены основные подходы к формулировке сущности категории «интеллектуальный капитал». Раскрыта сущность понятия «интеллектуальный капитал» как знания, умения и опыта сотрудников предприятия, которые имеют непосредственное влияние на развитие организации, а также обеспечивают его экономическую устойчивость и конкурентоспособность. Дано авторское определение понятия «интеллектуальный капитал предприятий».
Ключевые слова: капитал, интеллектуальный капитал, человеческий капитал, инновации, экономика знаний.

Zhytchenko A.A. THE ESSENCE AND DEFINITION OF “INTELLECTUAL CAPITAL”
The article analyzes the importance and the role of intellectual capital, as well as its interpretation in the works of foreign and domestic scholars, the main approaches to the formulation of the essence of the category "intellectual capital" are defined. The essence of the concept "intellectual capital" as knowledge, skills and experience of the employees of the company, which have a direct influence on the development of the organization, as well as its economic stability and competitiveness. The author gives a definition of the concept of intellectual capital of enterprises.
Key words: capital, intellectual capital, human capital, innovation, knowledge economic.

Завантажити статтю (pdf)