МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Єпіфанова І.Ю.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту
Вінницького національного технічного університету
Гуменюк В.С.
магістрант
Вінницького національного технічного університету

Стаття присвячена систематизації та формуванню методики оцінювання прибутковості підприємств. Розглянуто сутність прибутку та рентабельності підприємства. Наведено факторну модель оцінювання чистого прибутку підприємства. Узагальнено показники оцінки рентабельності діяльності господарського суб’єкта.
Ключові слова: прибутковість, прибуток, рентабельність, методика аналізу, ефективність.

Епифанова И.Ю., Гуменюк В.С. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПРИБЫЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья посвящена систематизации и формированию методики оценки прибыльности предприятий. Рассмотрена сущность прибыли и рентабельности предприятия. Приведена факторная модель оценки чистой прибыли предприятия. Обобщены показатели оценки рентабельности деятельности хозяйственного субъекта.
Ключевые слова: доходность, прибыль, рентабельность, методика анализа, эффективность.

Yepifanova I.Yu., Humeniuk V.S. METHODOLOGY OF ESTIMATING THE PROFITABILITY
OF AN ENTERPRISE

The article is devoted to the systematization and formation of a method for assessing the profitability of enterprises. The essence of profit and profitability of the enterprise is considered. The factor model of estimation of net profit of the enterprise is given. The indicators of estimation of profitability of activity of the economic entity are generalized.
Key words: profitability, profit, profitability, methodology of analysis, efficiency.

Завантажити статтю (pdf)